OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV NA INTERNETOVEJ DOMÉNE www.emteinterier.sk

Podnikateľský subjekt EMTE interiér s.r.o. s miestom podnikania Jilemnického 4004/2, 036 01 Martin, IČO: 52326390, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72081/L (ďalej len ako „predávajúci“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“) tieto osobné údaje :

1.      IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ ak ste podnikateľ

2.      KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Telefonné číslo, e-mailová adresa, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, Váš kontakt na socialnej sieti

3.      NASTAVENIA A OBJEDNÁVKY VO VAŠOM ÚČTE:

Nastavenia newslettrov, súhlasy so všeobecnými podmienkami a ochranou osobných údajov, vernostný program, sledované produkty a Vaše hodnotenia. Údaje o objednaných tovaroch, spôsoboch dopravy a platby vrátane čísla platobného účtu.

4.      ÚDAJE O VAŠOM SPRÁVANÍ NA WEBE A PRI ČÍTANÍ SPRÁV, KTORÉ VÁM POSIELAME

 

ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

·        Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

·        Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

·        Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

·        Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a predajcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

·        zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

·        Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH ODOVZDÁVAME

1.      Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako predajca.

2.      Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.

 - 

prepravným partnerom, najmä SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s.r.o., Družby 22 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885,  Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.17990/S.

 

·        na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam:

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú:

https://policies.google.com/technologies/ads

 

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú:

https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

 

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú:

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

 

MAILCHIMP, The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE , Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

·        našim partnerom v rámci partnerského predaja, ak vám tovar z vašej objednávky dodáva niektorý z týchto partnerov, a to výlučne pre potreby dodania tohto tovaru a jeho prípadné reklamácie.

DOBA UCHOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Predajca uchováva osobné údaje :

1.      po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 

2.      po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÉ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v Zákone máte :

1.      právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 

2.      právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 

3.      právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 

4.      právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

5.      právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 

6.      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

7.      podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,  webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Predajca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la
.